Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı
HAKKIMIZDA

PROF. DR. NECLA ÖZDEMİR VAKFI (NÖVAK) SENEDİ

KURULUŞ
Madde 1 - Prof. Dr. Necla ÖZDEMİR Vakfı (Kısa adı NÖVAK) yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca altında isim ve imzaları bulunan kurucular tarafından karşılıksız hizmet ederek topluma katkıda bulunmak üzere Türk Medeni Kanununun 903 sayılı Kanunla değişik hükümleri uyarınca kurulmuştur.

VAKFIN ADI
Madde 2 - Vakfın adı Prof. Dr. Necla ÖZDEMİR (Kısa adı NÖVAK) vakfıdır. İş bu senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN ADRESİ VE MERKEZİ
Madde 3 - Vakfın merkezi Eskişehir ili olup adresi Şair Fuzuli cd. Kıdan İşhanı 20/2 – Eskişehir’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile de yurt dışında şube veya temsilcilikler (büro) açılabilir.

VAKFIN ÇALIŞMALARINDA GENEL KURALLAR
Madde 4 - Vakıf siyasal ve dinsel konularla uğraşmaz. Çalışma ve toplantılarda hiç bir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez ve tartışılmaz. 

VAKFIN GAYESİ VE ÇALIŞMALARI
Madde 5 - Vakfın gayesi, tercihen Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesine yeni kaydolan veya ara sınıflarda okuyan, ayrılan kontenjan uygun olursa diğer tüm Tıp Fakültelerine yeni kaydolan veya ara sınıflarda okuyan ve yardıma muhtaç oldukları tespit edilen Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, çağdaş, güvenilir, çalışkan ve kabiliyetli öğrencilere sosyal yardım olarak belirli ve karşılıksız ve/veya karşılıklı nakdi ve ayni maddi bir katkı yapmak, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmaktır. 
Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amacının gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37 nci maddesinde sunulan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarın dışında kalan vakıf geliri, yönetim kurulunun uygun göreceği şekilde ve amaca uygun olarak tahsis ve sarfedilir.

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 25.000 (Yirmibeş Bin) Amerikan Doları ve 5.000.000.000 (Beş Milyar) Türk Lirasıdır.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7 - Vakıf; 1) Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR, 2) Özlem ÖZDEMİR (YILMAZ) , ve 3) Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR tarafından oluşan üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir. Hayatlarını kaybeden veya devam edemeyen kurul üyesi yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden durumu uygun olan biri seçilir. Azalan yedek kurul üyeleri yerine Yönetim kurulunca yenileri seçilir. 
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri; 1) Doç. Dr. Muzaffer Metintaş, 2) Doç. Dr. Mehmet Sinan Erginel ve 3) Doç. Dr. Osman Oğuz Erdinç olacaktır. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda onun yetkisini kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ
Madde 8 - Yönetim kurulu, başkan veya herhangibir üyenin çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantıya katılamayacak üye bir başka üyeye vekalet verebilir. Vekalet vermeksizin veya mazeretsiz olarak üst üste 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine yedek üyeler sıra ile davet edilebilir. Ancak asil yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona ermez ve durumu elverir vermez toplantıya katılmakla üyeliği devam eder. Asil ve yedek yönetim kurulu üyelikleri 3 (üç) yılda bir gözden geçirilir ve üyeliğe devam edemeyecek olanların yerine yenileri belirlenir. Ani ve beklenmedik değişikliklerde 3 (üç) yıl beklenmeden gerekli seçimler yapılır ve eksik üyelikler tamamlanır.
Vakıf yönetim kurulunda görev alanlar herhangi bir huzur hakkı talep etmeden bu görevi yürüteceklerdir. Ancak vakıf işleri sırasında yapacakları harcamaları vakıf karşılayacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 9 - Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 
b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesi için gerekli iç mevzuatı ve çalışma prensiplerini hazırlar.
c) Vakfın malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, personeli belirler, ücretlerini belirler, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. Gerekli defterleri tutar. Yıllık bilançoyu uygular.
h) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve iç mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VEKİL TAYİNİ
Madde 10 - Yönetim kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden veya yetkili kılacağı vakıf görevlilerinden birini veya birkaçını devamlı, geçici veya belli bir süre için görevlendirebilir, temsilci veya vekil tayin edebilir.

VAKFIN DENETİMİ
Madde 11 - Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimine tabidir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 12 - a) Prof. Dr. M. Necla Özdemir’in vefatı nedeniyle Emekli Sandığından alınmakta olan maaşlar ve diğer ödemeler.
b) Her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar,
c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
d) Yemek, balo, defile, çay, konser, piyango, kermes vs. gibi benzeri sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler
e)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
f)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
g) Diğer gelirler

Yönetim kurulu, sağlanacak bu gelirlerden ne kadarını vakfın amacı ve hizmetleri doğrultusunda kullanacağına karar verir. 

Vakıfça idare edilmek üzere burs tahsis eden gerçek veya tüzel kişilerin adları bu burslara verilebilir. Bağış yapanlar ve burs tasis edenler özel birtakım şartlar ve mükellefiyetler koyacak olurlarsa Vakıf, kabul ettiği bağışın şart ve mükellefiyetlerini de yerine getirir.

Vakıftan burs alan öğrencilerin ileride Vakfın amacına ve çalışmalarına yardım etmelerini sağlayacak nitelikteki tedbir ve usuller, Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 13 - Vakıf senedi, yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı karar ile değiştirilebilir.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 14 - Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe ve mal varlığını değerlendirmeye yönetim kurulu oy birliği ile karar verir.

VAKIF KURUCULARI
Madde 15 - Vakıf kurucularının adı, soyadı ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir;

1. Prof. Dr. Gazi Özdemir: Porsuk Bulvarı, Demir Apt. 49/5 Eskişehir
2. Özlem Özdemir (Yılmaz): Porsuk Bulvarı, Demir Apt. 49/5 Eskişehir
3. Dr. Atilla Özcan Özdemir: Porsuk Bulvarı, Demir Apt. 49/5 Eskişehir
4. Doç. Dr. Muzaffer Metintaş: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği-Eskişehir
5. Doç. Dr. Mehmet Sinan Erginel: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği-Eskişehir
6. Doç. Dr. Osman Oğuz Erdinç: Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği-Eskişehir

Geçici Madde – Bu vakfın tescili için gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Av. Akın 
Çamoğlu yetkili kılınmıştır.